top of page

Ile kosztuje postępowanie mediacyjne

w sprawach cywilnych?

 

  • Koszty mediacji ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń.

  • W postępowaniu mediacyjnym, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu wysokość wynagrodzenia mediatora w sporach niemajątkowych wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie - 100 zł, nie więcej niż 450 zł łącznie. Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2.000 zł). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji takie jak przejazdy, zawiadomienia stron, koszt materiałów biurowych w kwocie do 30 zł oraz opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za posiedzenie. Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

  • Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów wywołanych nieusprawiedliwioną odmową udziału w mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę.

  • Jeśli dojdzie do zawarcia ugody w wyniku postępowania mediacyjnego przed rozpoczęciem rozprawy strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, natomiast jeżeli dojdzie do zawarcia ugody na późniejszym etapie procesu - strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu.

   

     W przypadku mediacji, do której doszło nie na podstawie skierowania przez sąd, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków wynikają z cennika ośrodka mediacyjnego lub strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

źródło: www.ms.gov.pl

bottom of page