top of page

Ile kosztuje postępowanie

mediacyjne umowne?

 

        Koszty mediacji ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń.

       W postępowaniu mediacyjnym, do którego doszło na podstawie umowy zawartej z mediatorem wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi:

 

1. w sporach majątkowych:

  • 100 zł opłata rejestracyjna wnoszona w momencie zgłoszenia sprawy do mediacji,

  • 1% wartości przedmiotu sporu i nie mniej niż 250 zł,

  • 200 zł za przygotowanie jednego egzemplarza projektu ugody i protokołu z mediacji,

 

2. w sporach niemajątkowych: 

  • 100 zł opłata rejestracyjna wnoszona w momencie zgłoszenia sprawy do mediacji,

  • 150 zł za każde spotkanie, nietrwające dłużej niż 60 minut,

  • 200 zł za przygotowanie jednego egzemplarza projektu ugody i protokołu z mediacji,

 

3. do kosztów postępowania mediacyjnego należy doliczyć:

  • koszty obsługi kancelaryjnej 30 zł i koszt wynajmu lokalu na czas mediacji nie więcej niż 70 zł za każde spotkanie,

  • wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji takie jak przejazdy do miejsca spotkania innego niż siedziba mediatora,

  • podatek VAT jeśli mediator jest jego płatnikiem.

bottom of page