top of page

Ile kosztuje postępowanie mediacyjne

w sprawach administracyjnych?

 

 • Koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji pokrywa organ administracji publicznej, a w sprawach, w których może być zawarta ugoda – strony w równych częściach, chyba że postanowią one inaczej.

 • W sprawach o należności pieniężne wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości tych należności, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

 • W sprawach dotyczących:
  1) koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
  2) budownictwa i architektury,
  3) zagospodarowania przestrzennego,
  4) ochrony środowiska i przyrody,
  5) gospodarki wodnej,
  6) nieruchomości,
  7) rolnictwa i leśnictwa,
  8) własności przemysłowej
  – wynagrodzenie mediatora wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne 100 złotych, łącznie nie więcej niż 2000 złotych.

 • W sprawach niewymienionych powyżej wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

 • Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji takie jak przejazdy, zawiadomienia stron, koszt materiałów biurowych w kwocie do 30 zł oraz opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za posiedzenie. Do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

 • W razie nieprzystąpienia uczestników do mediacji mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

   

źródło: www.ms.gov.pl

bottom of page