top of page

   

   Mediacja może być prowadzona we wszystkich sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody, tj. w sprawach, w których wynik postępowania jest zależny od woli stron.

 

      Zawarcie ugody, a tym samym prowadzenie mediacji, jest więc możliwe np. w sprawach o:

 • zapłatę,

 • zniesienie współwłasności,

 • dział spadku,

 • podział majątku wspólnego,

 • należności ze stosunku pracy,

 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,

 • zaspokojenie potrzeb rodziny,

 • alimenty,

 • z dzieckiem.

 

      Mediacja może także odgrywać istotną rolę w opracowywaniu przez strony porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Strony mogą bowiem w sposób bardzo szczegółowy i uwzględniający ich indywidualną sytuację określić między innymi:

 • miejsce zamieszkania dziecka,

 • sposób i harmonogram kontaktów z dzieckiem, zarówno osobistych, jak i z użyciem innych technik komunikacyjnych (telefonicznych i internetowych), w tym określenia zasad pokrywania ich kosztów,

 • sposób kontaktów z dzieckiem przez pozostałych członków rodziny,

 • udział w rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, w szczególności w zakresie wyboru szkoły, profilu nauki, opieki zdrowotnej,

 • zasad wychowawczych i systemu wartości przekazywanych dziecku,

 • zasad pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

 

źródło: www.ms.gov.pl

 

bottom of page