top of page

 

    Niestety konflikty są elementem naszego życia i nie omijają one również naszego środowiska pracy.
 

       Dlaczego warto z niej skorzystać, jakie sprawy mogą być w jej toku rozpatrywane oraz jak przebiega proces - te wszystkie informacje w tekście poniżej.


„… konflikty interesów stanowią nieusuwalną część życia społecznego i (…) z tej racji wolność daje się określić jako dziedzina indywidualnego wyboru w granicach restrykcji narzuconych przez prawo i organizację społeczną...”
                                                                                                 L. Kołakowski


Mediacje pracownicze służą rozwiązywaniu sporów pomiędzy:

 • Pracodawcą a pracownikiem (szeroka definicja pracodawcy i pracownika)

 • Pomiędzy spółką a członkiem zarządu jeśli członka zarządu łączy ze spółką umowa o pracę

 • Pomiędzy pracodawcą a prokurentem, dyrektorem finansowym, głównym księgowym

 

Rodzaje spraw nadających się do mediacji pracowniczej

 • spory dotyczące oceny i organizacji pracy,

 • podziału zadań czy kompetencji (np. po połączeniu spółek),

 • dyskryminacji, mobbingu, molestowania seksualnego,

 • spory na tle światopoglądowym i narodowościowym,

 • zwolnień (wypowiedzeń umowy o pracę),

 • wysokości odprawy.

 

      Wyłącza się zawarcie ugody w sprawie dot. wynagrodzenia (art. 84 kp)


Najważniejsze atuty rozwiązywania sporów pracowniczych w drodze mediacji

 • zachowanie dyskrecji,

 • szybkość mediacji w porównaniu do postępowania przed sądem,

 • uniknięcie stresogennego postępowania sądowego.

źródło: www.ms.gov.pl

bottom of page